نرم افزار کامسول comsol

تابش خورشیدی و سایه‌بانی

Parasol and Solar Irradiation

برنامه تابش خورشیدی و سایه‌بانی چگونگی مدل‌سازی اثرات حرارتی خورشید به عنوان منبع تابش خارجی را نشان می‌دهد.
شما می‌توانید از این برنامه برای بررسی تابش خورشید در ساحل با دو خنک‌کننده در موقعیت‌های مختلف در زیر سایه‌بان استفاده کنید. می‌توانید طول روز را متفاوت در نظر بگیرید و مکان ساحل را در هر کجای دنیا که می‌خواهید تنظیم کنید.
یک تغییر معمولی در این برنامه جایگزین کردن سایه‌بان و خنک‌کننده‌ها با یک ساختمان است تا تابش خورشیدی را در یک مدل کنترل آب و هوایی ساختمان محاسبه نماید.