کامسول فارسی

الکترود ضربان‌ساز

Pacemaker Electrode

این مدل، با توزیع جریان و پتانسیل در اطراف یک جفت الکترود، چگونگی تنظیم و اصلاح هندسه در SolidWorks با استفاده از LiveLink را نشان می‌دهد.