نرم افزار کامسول comsol

انتقال حرارت خارج از هواپیما برای یک صفحه باریک

Out-of-Plane Heat Transfer for a Thin Plate

این مثال انتقال حرارت را در یک صفحۀ فلزی مستطیل نازک مدل‌سازی می‌کند. از آنجا که ضخامت صفحه فقط 1/100 طول و عرض آن است، می‌توانید فرایند را با استفاده از تقریب دوبعدی شبیه‌سازی کنید. این صفحه در یک انتها دارای دمای ثابت بوده و در دیگری جدا می‌شود. یک مایع اطراف صفحه توسط همرفت بشقاب را خنک می‌کند. علاوه بر این، مدل تابش سطح به محیط را در نظر می‌گیرد.