نرم افزار کامسول comsol

جریان غیر هم‌دما در هم‌زن دوبعدی

Nonisothermal Flow in a 2D Mixer

این مثال مدل‌سازی توزیع دما در یک هم‌زن ساده را نشان می‌دهد.