نرم افزار کامسول comsol

خنثی‌سازی پرتو پروتون از طریق یک سلول شارژ تبادل

Neutralization of a Proton Beam through a Charge Exchange Cell

سلول‌های گازی در طراحی ابزارهای علمی کاربردهای مختلفی دارند. از یک سلول گازی برای تعریف ناحیۀ فشار قوی در سیستم خلاء ابزار اصلی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در این برنامه، توجه داشته باشید که ما در حال طراحی یک منطقۀ با فشار بالا به طول 100 میلی‌متر، با فشار عملیاتی e1-3 Torr در داخل سلول برخورد و فشار اصلی خلاء سیستم e1-5 Torr هستیم. در طیف‌سنجی جرمی، کاربردهای معمولی حذف تداخلات طیفی جرمی در طیف‌سنجی جرمی پلاسما به صورت استقرایی جفت‌شده (ICPMS) یا به عنوان سلول برخورد باعث تشدید واکنش‌های مولکول یونی یا قطعه قطعه شدن در طیف‌سنجی جرمی متوالی (MS-MS) است.

این مدل به ماژول ردیابی ذرات نیاز دارد.