کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

خوردگی موضعی

Localized Corrosion

این مثال خوردگی گالوانیک بین دو مرحله مختلف در یک آلیاژ منیزیم برای یک پیکربندی ریزساختار مقطعی نماینده را مدل می‌‌کند.

رابط سطح تنظیم شده در اینجا برای مدل‌‌سازی انحلال یک فاز تشکیل‌‌دهنده منتهی به تغییرات توپولوژیکی استفاده می‌‌شود. سینتیک الکترود در مرز خوردگی به عنوان یک اصطلاح دامنه با استفاده از تابع دلتای مجموعه سطوح تعریف می‌‌شود.