گرمایش ژولی یک میکرومحرّک نسخۀ پارامتر توزیع شده

Joule Heating of a Microactuator — Distributed Parameter Version

یک مدل از یک میکرومحرّک حرارتی نیاز به شبیه سازی اتصال هدایت الکتریکی با تولید گرما، هدایت گرما، و استحکام و استحکام ساختاری به دلیل گسترش حرارتی دارد.
هدف از این مدل، نشان دادن نحوۀ دسترسی به قابلیت محاسبات خوشه¬ای در کامسول از طریق دسکتاپ آن است که از آن برای ارسال یک کار دسته¬ای به یک خوشه از راه یک زمان¬بندی شغلی استفاده می¬کند. این مدل از ویژگی پارامتر توزیع شده در کامسول استفاده می¬کند. این مدل همچنین نشان می¬دهد که چگونه می-توانید سرعت کامسول در خوشۀ خود اندازه گیری نمایید.