داخل‌کردن داده‌های مواد در شکل منظم به عنوان گزینه‌ای برای ایجاد هندسه نامنظم

Interpolating Material Data on a Regular Shape as an Alternative to Building an Irregular Geometry

ایجاد هندسه‌های نامنظم می‌تواند یک راه حل مناسب، حتی تنها گزینه برای برخی از انواع برنامه‌ها باشد. این فایل‌ها روشی را برای استفاده از یک فایل متنی با خصوصیات مواد تعریف شده در مختصات برای اختصاص مواد مختلف ارائه می‌دهند، حتی اگر تنها یک دامنۀ منظم وجود داشته باشد. از همان داده‌های مواد برای تطبیق مش استفاده خواهد شد تا مرز دامنه به صورت نامنظم بهتر برطرف شود.
جزئیات و دستورالعمل‌های بیشتری را در این پست مرتبط با وبلاگ دریافت کنید: “چگونه می‌توان از داده‌های مواد داخل‌شده برای مدل‌سازی هندسه‌های نامنظم استفاده نمود”