رابط اثرات به دام انداختن یک MOSCAP

Interface Trapping Effects of A MOSCAP

این آموزش داده‌های تجربی نوشته‌جات را با یک مدل کامسول از یک MOSCAP با دام‌های رابط (حالت‌های سطح) مقایسه می‌کند. از ویژگی Trap-Assisted Recombination Surface برای شبیه‌سازی اثرات بارهای دام و فرآیندهای ضبط و انتشار حامل توسط تله‌ها استفاده می‌شود. تأثیر بارهای ثابت در اکسید دروازه نیز گنجانده شده است. مقادیر محاسبه‌شده از ظرفیت و رسانش به عنوان توابع ولتاژ دروازه و فرکانس، رفتار کیفی داده‌های تجربی را با بزرگی قابل مقایسه بازتولید می‌کند. این مدل از فرمولاسیون سطح شبه‌فرمی استفاده کرده و نحوۀ ترسیم مقادیری از قبیل اشغال دام را به عنوان تابعی از انرژی نشان می‌دهد.