کامسول فارسی

ردای ایده‌آل

Ideal Cloak

این مدل استفاده از ردیابی نوری را برای مطالعۀ ساختارهای شاخص شیب نوری بزرگ با خصوصیات نوری ناهمسانگرد نشان می‌دهد. علاوه بر این، مدل یک روش صاف‌کننده را برای دستیابی به ناپیوستگی ضریب شکست در سطوح منحنی -که در دستگاه‌های نوری مرسوم مانند لنزها معمولی است- معرفی می‌کند.