مثال آماده کامسول فارسی رایگان

تلسکوپ فضایی هابل

Hubble Space Telescope

تلسکوپ فضایی هابل (HST) نمونه‌ای از یک تلسکوپ شکستی استاندارد است. قسمت آینۀ مخروطی روی محور سه‌بعدی از کتابخانه جزئی کامسول برای ساخت هندسۀ HST Ritchey-Chretien استفاده می‌شود. همچنین از ویژگی‌های انتشار چندگانه برای تولید پرتو محوری و نمودار نقطه‌ای استفاده می‌شود.