کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

راکتور HI دسته‌ای

HI Batch Reactor

این مثال آموزشی، تطبیق­پذیری رابط مهندسی واکنش را نشان می­دهد. واکنش ید هیدروژن در یک راکتور دسته­ای با حجم ثابت مدل­سازی شده است. هر دو شرایط ایزوترمال و غیر ایزوترمال مدل­سازی شده است.