کامسول یار آموزش رایگان نرم افزار کامسول فارسی comsol

مدل ناهمگن از یک کاتالیزور متخلخل

Heterogeneous Model of a Porous Catalyst

ذره­ای از کاتالیزور با ریزساختار فرضی به تفصیل شرح داده شده است. توضیحات ناهمگن در یک مدل ثانوی با یک ذره همگن تقریب زده شده و نتایج حاصل از این دو رویکرد با هم مقایسه می­شوند.