مثال آماده کامسول فارسی رایگان

تونل‌زنی پیوند نامشابه

Heterojunction Tunneling

این مدل معیار، با استفاده از فرمول انتشار ترمیونی برای انتقال بار از طریق محل اتصال، ناهمگونی درجه‌بندی شده را شبیه‌سازی می‌کند. این مدل با استفاده از تقریب WKB سهم بیشتری را در چگالی جریان از اثر تونل‌زنی کوانتومی در سراسر دیوار پتانسیل نشان می‌دهد. هرچند که سیستم شبیه‌سازی شده در واقع یک‌بعدی است، یک مدل دوبعدی برای نشان دادن روشی برای شبیه‌سازی پیکره‌بندی کلی‌تر ایجاد شده است. همچنین مجموعه‌ای از خصوصیات مواد سه‌گانه تعریف شده توسط کاربر نشان داده شده است. منحنی‌های I-V محاسبه شده، وابستگی به دما و نمودارهای باند انرژی، همه با نتایج حاصل از نوشته‌جات موافق هستند.