مثال آماد کامسول فارسی رایگان

پیوند نامشابه یک‌بعدی

Heterojunction 1D

این مدل معیار، سه پیکره‌بندی پیوند نامشابه متفاوت را تحت عملکرد تغذیۀ رو به جلو و معکوس شبیه‌سازی می‌کند. این مدل تفاوت در استفاده از فرمولاسیون سطح شبه فرمی مداوم و فرمولاسیون انتشار ترمیونی برای انتقال بار در طول عملکرد را نشان می‌دهد. سطح انرژی شبیه‌سازی شده بین هر پیکره‌بندی به منظور نشان دادن منشاء انتقال بار، مقایسه می‌شود؛ یعنی اینکه در درجه اول از سوراخ‌های باند ولتاژ باشد یا از الکترون‌های موجود در باند انتقال. منحنی I-V محاسبه شده برای هر پیکره‌بندی با نتایج حاصل از نوشته‌جات مقایسه می‌شود. روش‌های مختلفی برای همگرایی بهتر در مجموعه مراحل مختلف مطالعه نشان داده شده است.