از مش سطحی به هندسه؛ ورود STL یک مهره

From Surface Mesh to Geometry: STL Import of a Vertebra

این آموزش چگونگی واردات و ایجاد یک هندسه از یک مش سطحی ذخیره شده در قالب STL را نشان می دهد. دستورالعمل جزئیات چگونگی حذف وجوه جدا شده ازSTL های وارد شده، نحوه استفاده از پارامترهای ورود هندسه و نحوه ایجاد حجم برای شبیه¬سازی را در داخل و خارج از شیء هندسی وارد شده مشخص می-کند.

‘ icon_select=’yes’ icon=’ue823′ font=’entypo-fontello’ custom_id=”]