مش بندی چهاروجهی آزاد هندسۀ یک پیستون

Free Tetrahedral Meshing of a Piston Geometry

این یک مدل آموزشی است که نشان می ذدهد چگونه از پارامترهای مش مانند:
• اندازۀ حداقلی المان
• وضوح منحنی
• وضوح مناطق باریک
• نرخ رشد حداکثری المان
استفاده نماییم.
دستورالعمل همچنین جزئیات نحوه دسترسی به آمار مش و نحوه ایجاد یک منحنی مش را توضیح می¬دهد.