کامسول فارسی

لنز منفرد

Einzel Lens

لنز منفرد، وسیله‌ای الکتروستاتیکی است که برای تمرکز پرتوهای ذرۀ باردار مورد استفاده قرار می‌گیرد. ممکن است در لوله‌های پرتو کاتدی، آزمایش‌های پرتو یونی و پرتوهای الکترونی و سیستم‌های پیشران یونی مشاهده شود.

     این مدل خاص از سه استوانۀ هم‌ردیف محوری تشکیل شده است. سیلندرهای خارجی زمینی هستند، در حالی که استوانۀ وسطی با ولتاژ ثابت نگه داشته می‌شود. میدان الکتروستاتیک سه‌بعدی با رابط الکتروستاتیک محاسبه شده و مسیر ذرات با استفاده از رابط ردیابی ذرات بار محاسبه می‌شود.