پمپ سانتریفیوژ

Centrifugal Pump

پمپ‌های گریز از مرکز در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار گرفته و در بسیاری از صنایع یافت می‌شوند. اندازۀ پمپ در این مدل برای کاربردهای خودروی معمولی است. این مدل نحوۀ تنظیم شبیه‌سازی ماشین‌آلات دوار را با استفاده از تقریب گردونۀ یخ زده برای مدل‌سازی پمپ‌های گریز از مرکز نشان می‌دهد. این مدل شامل محاسبۀ یک سری پارامترهای جالب برای پمپ‌ها با استفاده از اتصالات اجزای سازنده بوده و به خصوص منحنی پمپ را ارزیابی می‌کند. هندسه با ابزار هندسی کامسول ساخته شده است.