عملکرد توزیع انرژی یون CCP

CCP Ion Energy Distribution Function

این مدل عملکرد توزیع انرژی یون (IEDF) را برای یک راکتور پلاسما با خازن تجاری محاسبه می‌کند. نتایج حاکی از توافق خوبی با داده‌های تجربی است.