تحرک کاگی-توماس

Caughey-Thomas Mobility

با افزایش در مؤلفۀ موازی میدان کاربردی، حامل‌ها می‌توانند انرژی بالاتر از انرژی حرارتی محیط را به دست آورده و با انتشار فونون نوری قادر به انتقال انرژی به دست آمده از این میدان به شبکه باشند. اثر دوم منجر به اشباع تحرک حامل‌ها می‌شود. مدل تحرک کوگی-توماس پراکندگی سرعت میدان بالا را به یک مدل تحرک موجود (یا تحرک ورودی ثابت) اضافه می‌کند.
این مدل نحوۀ استفاده از مدل اشباع میدان بالای کوگی-توماس را برای تحرک الکترون و حفره نشان می‌دهد. تحرک وابسته به میدان، مسئله‌ای را ایجاد می‌کند که پیش از این بسیار غیر خطی بوده و حتی غیر خطی‌تر نیز هست. برای به دست آوردن همگرایی در حد میدانی بالا، استفاده از افزونۀ مطالعۀ ادامه ضروری است.