کامسول

پایداری شیب در خاکریز یک سد – Slope Stability in a Dam Embankment

تجزیه و تحلیل پایداری شیب انجام شده و فاکتور ایمنی خاکریز سد با استفاده از روش کاهش مقاومت برشی محاسبه می‌شود. فشار آب منافذ با قانون دارسی توصیف شده و از مدل سازنده مهر-کولمب برای توصیف رفتار خاک استفاده می‌شود.

کامسول

جداسازی گلبول‌های قرمز – Red Blood Cell Separation

دی‌الکتروفوروز (DEP) هنگامی اتفاق می‌افتد که نیرویی بر روی یک ذرۀ دی‌الکتریک اعمال شود؛ زیرا این ماده در معرض میدان الکتریکی غیر یکنواخت قرار دارد. DEP کاربردهای بسیاری در زمینه دستگاه‌های پزشکی دارد که برای حسگرهای زیستی، تشخیصی، دستکاری ذرات و تصفیه (مرتب‌سازی)، مونتاژ ذرات و موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کامسول

تمرکز اینرسی بین دو دیواره موازی – Inertial Focusing Between Two Parallel Walls

بیش از 50 سال است که این موضوع شناخته شده است که ذرات شناور خنثی در یک کانال جریان تمایل به مکان‌های خاص در مقطع کانال دارند. برای یک لولۀ استوانه‌ای یا دو صفحۀ موازی که دارای جريان خطى ناروان هستند، موقعیت تعادل در حدود 0.6 برابر شعاع لوله یا فاصله از دیواره‌های موازی به ترتیب حدود 0.2 برابر عرض کانال است. به این اثر Segre-Silberberg گفته می‌شود، در حالی که حلقه‌ای از ذرات با شعاع 0.6 برابر شعاع لوله گاهی اوقات حلقۀ Segre-Silberberg نامیده می‌شود.

کامسول فارسی

تأثیر حرارتی آرایه مبدل حرارتی چاه – Thermal Impact of a Borehole Heat Exchanger Array

این مدل نحوۀ محاسبۀ مجموعه‌ای از مبدل‌های حرارتی چاه (BHEs) برای تولید انرژی زمین‌گرمایی کم‌عمق را نشان می‌دهد. BHE به عنوان سینک حرارتی استوانه‌ای با سرعت استخراج یکنواخت ساده می‌شوند. آرایه در یک مدل زیرسطحی لایه‌دار با جریان آب زیرزمینی در یکی از لایه‌ها تعبیه شده است.

پروژه آماده کامسول comsol

جریان اشباع و حمل و نقل متغیر — سوربینگ املاح – Variably Saturated Flow and Transport—Sorbing Solute

در این مثال آب ریخته شده در حلقۀ روی زمین به یک ستون نسبتاً خشک خاک منتقل شده و یک ماده شیمیایی را با خود حمل می‌کند.

پروژه آماده کامسول comsol

جریان اشباع متغیر – Variably Saturated Flow

در این مثال از رابط معادلۀ ریچاردز برای ارزیابی چگونگی مشاهدۀ حسگرهای آبیاری ژئوفیزیکی سطح واقعی اشباع مایع در خاک‌های اشباع‌شدۀ متغیر استفاده شده است.

پروژه آماده کامسول comsol

جریان دوفازی بر روی لنزهای با نفوذ ناچیز – Two-Phase Flow over a Low Permeable Lens

این مثال جریان دوفازی را در محیط متخلخل نشان می‌دهد که حاوی یک لنز با نفوذپذیری کم است. فاز سنگین‌تر به محیط متخلخل نفوذ می‌کند، بنابراین لنز با نفوذ کم فقط در صورت رسیدن اشباع بحرانی در خارج از آن نفوذ می‌کند.

پروژه آماده کامسول comsol

آزمایش جریان دو فازی – Two-Phase Flow Experiment

مدل اول جریان هم‌زمان دو سیال غیرقابل نفوذ در محیط متخلخل را توصیف می‌کند – در اینجا هوا در آزمایش فشار ورودی چند مرحله‌ای آب را جابجا می‌کند.

پروژه آماده کامسول comsol

حمل و نقل در دریچه الکتروکینتیک – Transport in an Electrokinetic Valve

این برنامه نمونه¬ای از جریان محور فشار و الکتروفورز را در یک سیستم میکروکانال سه¬بعدی ارائه می¬دهد.

مثال آماده کامسول comsol

تأثیر حرارتی آرایه مبدل حرارتی چاه – Thermal Impact of a Borehole Heat Exchanger Array

این مدل نحوۀ محاسبۀ مجموعه‌ای از مبدل‌های حرارتی چاه (BHEs) برای تولید انرژی زمین‌گرمایی کم‌عمق را نشان می‌دهد.