کامسول

پایداری شیب در خاکریز یک سد – Slope Stability in a Dam Embankment

5/5 - (1 امتیاز)

تجزیه و تحلیل پایداری شیب انجام شده و فاکتور ایمنی خاکریز سد با استفاده از روش کاهش مقاومت برشی محاسبه می‌شود. فشار آب منافذ با قانون دارسی توصیف شده و از مدل سازنده مهر-کولمب برای توصیف رفتار خاک استفاده می‌شود.

کامسول

جداسازی گلبول‌های قرمز – Red Blood Cell Separation

5/5 - (1 امتیاز)

دی‌الکتروفوروز (DEP) هنگامی اتفاق می‌افتد که نیرویی بر روی یک ذرۀ دی‌الکتریک اعمال شود؛ زیرا این ماده در معرض میدان الکتریکی غیر یکنواخت قرار دارد. DEP کاربردهای بسیاری در زمینه دستگاه‌های پزشکی دارد که برای حسگرهای زیستی، تشخیصی، دستکاری ذرات و تصفیه (مرتب‌سازی)، مونتاژ ذرات و موارد دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کامسول

تمرکز اینرسی بین دو دیواره موازی – Inertial Focusing Between Two Parallel Walls

5/5 - (1 امتیاز)

بیش از 50 سال است که این موضوع شناخته شده است که ذرات شناور خنثی در یک کانال جریان تمایل به مکان‌های خاص در مقطع کانال دارند. برای یک لولۀ استوانه‌ای یا دو صفحۀ موازی که دارای جريان خطى ناروان هستند، موقعیت تعادل در حدود 0.6 برابر شعاع لوله یا فاصله از دیواره‌های موازی به ترتیب حدود 0.2 برابر عرض کانال است. به این اثر Segre-Silberberg گفته می‌شود، در حالی که حلقه‌ای از ذرات با شعاع 0.6 برابر شعاع لوله گاهی اوقات حلقۀ Segre-Silberberg نامیده می‌شود.

کامسول فارسی

تأثیر حرارتی آرایه مبدل حرارتی چاه – Thermal Impact of a Borehole Heat Exchanger Array

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل نحوۀ محاسبۀ مجموعه‌ای از مبدل‌های حرارتی چاه (BHEs) برای تولید انرژی زمین‌گرمایی کم‌عمق را نشان می‌دهد. BHE به عنوان سینک حرارتی استوانه‌ای با سرعت استخراج یکنواخت ساده می‌شوند. آرایه در یک مدل زیرسطحی لایه‌دار با جریان آب زیرزمینی در یکی از لایه‌ها تعبیه شده است.

پروژه آماده کامسول comsol

جریان اشباع و حمل و نقل متغیر — سوربینگ املاح – Variably Saturated Flow and Transport—Sorbing Solute

5/5 - (2 امتیاز)

در این مثال آب ریخته شده در حلقۀ روی زمین به یک ستون نسبتاً خشک خاک منتقل شده و یک ماده شیمیایی را با خود حمل می‌کند.

پروژه آماده کامسول comsol

جریان اشباع متغیر – Variably Saturated Flow

5/5 - (2 امتیاز)

در این مثال از رابط معادلۀ ریچاردز برای ارزیابی چگونگی مشاهدۀ حسگرهای آبیاری ژئوفیزیکی سطح واقعی اشباع مایع در خاک‌های اشباع‌شدۀ متغیر استفاده شده است.

پروژه آماده کامسول comsol

جریان دوفازی بر روی لنزهای با نفوذ ناچیز – Two-Phase Flow over a Low Permeable Lens

5/5 - (2 امتیاز)

این مثال جریان دوفازی را در محیط متخلخل نشان می‌دهد که حاوی یک لنز با نفوذپذیری کم است. فاز سنگین‌تر به محیط متخلخل نفوذ می‌کند، بنابراین لنز با نفوذ کم فقط در صورت رسیدن اشباع بحرانی در خارج از آن نفوذ می‌کند.

پروژه آماده کامسول comsol

آزمایش جریان دو فازی – Two-Phase Flow Experiment

5/5 - (2 امتیاز)

مدل اول جریان هم‌زمان دو سیال غیرقابل نفوذ در محیط متخلخل را توصیف می‌کند – در اینجا هوا در آزمایش فشار ورودی چند مرحله‌ای آب را جابجا می‌کند.

پروژه آماده کامسول comsol

حمل و نقل در دریچه الکتروکینتیک – Transport in an Electrokinetic Valve

5/5 - (2 امتیاز)

این برنامه نمونه¬ای از جریان محور فشار و الکتروفورز را در یک سیستم میکروکانال سه¬بعدی ارائه می¬دهد.

مثال آماده کامسول comsol

تأثیر حرارتی آرایه مبدل حرارتی چاه – Thermal Impact of a Borehole Heat Exchanger Array

5/5 - (2 امتیاز)

این مدل نحوۀ محاسبۀ مجموعه‌ای از مبدل‌های حرارتی چاه (BHEs) برای تولید انرژی زمین‌گرمایی کم‌عمق را نشان می‌دهد.