5/5 - (2 امتیاز)
پروژه آماده کامسول comsol

حمل و نقل در دریچه الکتروکینتیک

Transport in an Electrokinetic Valve

این برنامه نمونه¬ای از جریان محور فشار و الکتروفورز را در یک سیستم میکروکانال سه¬بعدی ارائه می¬دهد. محققان غالباً از دستگاهی مشابه دستگاه موجود در این مدل به عنوان یک انژکتور نمونه الکتروکینتیک در بیوشیمی¬ها استفاده می¬کنند تا بتوانند حجم نمونه¬های خوبی از اسیدها و نمک¬های جدا شده را بدست آورند و این حجم¬ها را نیز منتقل نمایند.
تمرکز از طریق جریان محرک فشار از نمونه و محلول بافر، که نمونه را در کانال تمرکز محدود می¬کند، بدست می آید. با رسیدن به حالت پایدار، جریان محور فشار خاموش شده و یک میدان الکتریکی در امتداد کانال¬ها اعمال می¬شود.
میدان الکتریکی یون¬های نمونۀ جدا شده را که در زاویۀ تمرکز در زاویه¬های مناسب یافت می¬شوند، به کانال تمرکز، از طریق کانال تزریق هدایت می¬کند. این مورد در حوزه زمانی حل می¬شود.
این مدل به ماژول مهندسی واکنش شیمیایی و یا ماژول CFD یا ماژول ریزگردها نیاز دارد.

خرید بسته آموزش کامسول