کامسول فارسی

حرکت براونی

Brownian Motion

حمل و نقلی که در طبیعت کاملاً پراکنده است، می‌تواند با استفاده از یک نیروی براونی مدل‌سازی شود. این مدل نحوۀ افزودن چنین نیرویی را در رابط فیزیک جریان ذرات برای جریان سیال نشان می‌دهد. انتشار ذرات در یک مایع با معادلۀ انتشار و ردیابی ذرات برای رابط جریان سیال مدل‌سازی شده و نتایج با یکدیگر مقایسه می‌شوند.