کامسول فارسی

براکت – بهینه سازی توپولوژی

Bracket — Topology Optimization

این مثال نحوۀ انجام بهینه‌سازی توپولوژی با چندین مورد بار و محدودیت را نشان می‌دهد.

     از ویژگی چگالی برای بهینه‌سازی توپولوژی همراه با جاروی پارامتری استفاده شده که در آن هر حل بهینه‌سازی شده به عنوان ورودی برای بهینه‌سازی بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. هندسه بهینۀ نهایی ارسال شده و سپس برای تجزیه و تحلیل تأیید وارد می‌شود که در آن دامنه اکنون از درجه اعتبار ساقط حذف شده است.