شکست در یک MOSFET

Breakdown in a MOSFET

MOSFET ها به طور معمول بسته به ولتاژ منبع تخلیه برای یک ولتاژ دریچۀ معین، در سه رژیم کار می‌کنند. در ابتدا رابطۀ ولتاژ جریان خطی است؛ این منطقۀ اهمیک است. با افزایش ولتاژ منبع جریان، جریان استخراج شروع به اشباع می‌کند؛ این منطقۀ اشباع است. با افزایش ولتاژ منبع جریان، ناحیۀ شکست وارد می‌شود، جایی که جریان برای افزایشی اندک در ولتاژ کاربردی به طور نمایی افزایش می‌یابد. این موضوع به دلیل تجزیۀ یونی ضربه است.
این مدل نحوۀ استفاده از حل‌کنندۀ وابسته به زمان را برای مدل‌سازی تجزیۀ یونی ضربه در MOSFET نشان می‌دهد.