نرم افزار کامسول comsol

میکروفون چگالنده محوری با توده برقی

Axisymmetric Condenser Microphone with Electrical Lumping

این مدل از یک میکروفن چگالنده محوری ساده است. این مدل شامل تمام فیزیک مربوطه بوده و حساسیت هندسۀ میکروفون خاص و پارامترهای ماده را تعیین می‌کند. این مدل از یک تقریب بزرگ برای مسألۀ سیگنال کوچک برقی استفاده کرده اما یک مدل FE کامل را برای سیستم مکانیکی صوتی حل می‌کند. مسألۀ خاموش (نقطه صفر) با استفاده از الکتروستاتیک و مدل غشایی کاملاً حل می‌شود.

     این مدل شامل موارد زیر است:

  1. ترموآکوستیک برای آکوستیک در این مقیاس کوچک
  2. یک مدل PDE از یک غشای کششی
  3. مش متحرک برای تغییر شکل هندسه
  4. الکتروستاتیک برای تعیین ظرفیت
  5. مدل مداری برای مدل‌سازی مدل تودۀ الکتریکی (تجزیه و تحلیل سیگنال کوچک)