بلبرینگ القایی هموقطبی محوری به صورت سه بعدی

Axial Homopolar Induction Bearing in 3D

این مدل نشانگر اصل کار بلبرینگ القایی همو قطبی محوری است. یک روتور با هدایت الکتریکی که در یک میدان مغناطیسی میچرخد ، توسط یک آهنربای دائمی تولید می شود ، جریان های گردابی را بر روی روتور رسانا القا می کند. جریانهای گردابی به نوبه خود ، یک میدان مغناطیسی را تولید می کنند که توسط آهنرباها با میدان مغناطیسی مخالف است و نیرویی را ایجاد می کند که با حرکت روتور مخالف است. جابجایی محوری روتور همیشه با نیروی مغناطیسی دافعه در تعادل است ، بنابراین روتور در مرکز با شکاف یکنواخت در حال چرخش است. نیروی مغناطیسی به عنوان تابعی از جابجایی محوری محاسبه می شود.

این مدل با جزئیات بیشتر در پست وبلاگ زیر توضیح داده شده است: مدل سازی یاتاقان های مغناطیسی در چند منظوره COMSOL.