یاتاقان القایی هم‌قطبی محوری به صورت سه‌بعدی

Axial Homopolar Induction Bearing in 3D

این مدل نشانگر اصل کار یاتاقان محوری هم‌قطبی محوری است. یک گردونه با هدایت الکتریکی که در یک میدان مغناطیسی تولید می‌شود، توسط یک آهنربای دائمی تولید شده و جریان‌های گردابی را بر روی گردونۀ رسانا القا می‌کند. جریان‌های گردابی به نوبۀ خود یک میدان مغناطیسی را تولید می‌کنند که توسط آهنرباها با میدان مغناطیسی مخالف کرده و نیرویی را ایجاد می‌کنند که با حرکت گردونه مخالف باشد. جابجایی محوری گردونه همیشه با نیروی مغناطیسی دافعه متعادل است؛ بنابراین گردونه در مرکز با شکاف یکنواخت در حال چرخش است. نیروی مغناطیسی به عنوان تابعی از جابجایی محوری محاسبه می‌شود.
این مدل با جزئیات بیشتر در پست وبلاگ زیر توضیح داده شده است: مدل سازی یاتاقان‌های مغناطیسی در کامسول مالتی‌فیزیک.