نرم افزار کامسول comsol

مونتاژ با لولا

Assembly with a Hinge

در مفاصل مکانیکی، قطعات بعضی اوقات به گونه‌ای متصل می‌شوند که در یک یا چند درجه آزادی، نسبت به یکدیگر آزاد باشند. نمونه‌هایی از این اتصالات، اتصالات توپ، لولا، و انواع مختلف یاتاقان‌ها هستند. اگر جزئیات اتصال موضوع تجزیه و تحلیل نباشد، اغلب مدل‌سازی اتصال با استفاده از ویژگی اتصال‌دهندۀ سخت در کامسول مالتی‌فیزیک امکان‌پذیر است. این مثال نحوۀ مدل کردن لولای غلافی -که دو جسم جامد را در یک مونتاژ متصل می‌کند- را نشان می‌دهد.