کامسول فارسی

الکترود ضربان‌ساز – Pacemaker Electrode

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل، با توزیع جریان و پتانسیل در اطراف یک جفت الکترود، چگونگی تنظیم و اصلاح هندسه در Pro/ENGINEER با استفاده از LiveLink را نشان می‌دهد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

بهینه‌سازی پارامتر هندسی یک چنگال تنظیم – Geometric Parameter Optimization of a Tuning Fork

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل ویژه‌فرکانس و ویژه‌حالت پایۀ یک چنگال تنظیم که ازPro/ENGINEER  با رابط LiveLink تنظیم شده است را محاسبه می‌کند. سپس طول چنگال به نحوی بهینه شده است که نت A ، 440 هرتز را به صدا در می‌آورد.

نرم افزار کامسول فارسی رایگان

گرمایش برقی در یک بوسبار – Electrical Heating in a Busbar

5/5 - (1 امتیاز)

این مدل آموزشی اثر گرمایش ژول در یک بوسبار، چگونگی تنظیم مونتاژ بین دو نرم‌افزار PTC® Pro/ENGINEER®  و کامسول مالتی‌فیزیک، نحوۀ تغییر هندسه از کامسول، و نحوۀ اجرای یک جابجایی پارامتری هندسی را نشان می‌دهد.