5/5 - (1 امتیاز)
کامسول فارسی

توزیع دما در یک فلاسک خلا – Temperature Distribution in a Vacuum Flask

5/5 - (1 امتیاز)

این مثال، توزیع دما را در داخل یک فلاسک خلاء که قهوۀ داغ را نگه می‌دارد حل می‌کند. هدف اصلی نشان‌دادن چگونگی استفاده از توابع MATLAB برای تعریف خواص مواد و شرایط مرزی است.

خرید بسته آموزش کامسول