کامسول فارسی

توزیع دما در یک فلاسک خلا

Temperature Distribution in a Vacuum Flask

این مثال، توزیع دما را در داخل یک فلاسک خلاء که قهوۀ داغ را نگه می‌دارد حل می‌کند. هدف اصلی نشان‌دادن چگونگی استفاده از توابع MATLAB برای تعریف خواص مواد و شرایط مرزی است.