نرم افزار کامسول فارسی رایگان

LED با قابلیت تنظیم طول موج

Wavelength Tunable LED

این برنامه ویژگی‌های انتشار یک LED AlGaN / InGaN را محاسبه می‌کند. شدت انتشار، طیف و کارایی برای یک ولتاژ کاربردی یا به عنوان تابعی از ولتاژ در یک محدودۀ انتخاب شده محاسبه می‌شود. ترکیب ایندیم در ناحیۀ InGaN -که دارای تابش نور است- به منظور کنترل طول موج انتشار قابل تغییر است. وقتی انتشار در طیف مرئی رخ دهد، رنگ مربوطه نمایش داده می‌شود.

     ماژول نیمه‌هادی برای محاسبۀ دینامیک حامل در سراسر دستگاه و الکتروفروزندگى مربوطه استفاده می‌شود.