کامسول

پمپ توربومولکولی

Turbomolecular Pump

رابط جریان مولکولی آزاد، موجود در ماژول جریان مولکولی، ابزاری کارآمد برای مدل‌سازی گازهای بسیار کمیاب بوده که مولکول‌های گازی بسیار سریع‌تر از هر موجود هندسی در دامنه حرکت می‌کنند. برای پمپ‌های توربومولکولی، که در آن پره‌ها با سرعتی قابل مقایسه با سرعت حرارتی مولکول‌های گازی حرکت می‌کنند، یک رویکرد مونت کارلو لازم است.

     در این مثال مسیرهای مولکول‌های گاز در فضای خالی بین دو تیغۀ چرخانندۀ یک پمپ توربومولکولی محاسبه می‌شود. در این مدل از ویژگی جدید چرخش قاب استفاده شده است، که نیروهای گریز از مرکز و کوریولیس را بر روی ذرات اعمال کرده، اجازه می‌دهد تا مسیرها در یک قاب مرجع غیرمستقیم -که با پره‌های چرخان حرکت می‌کند- محاسبه شود. اثر سرعت تیغه بر ضریب تراکم با استفاده از جاروی پارامتری نشان داده شده است.