پروژه آماده کامسول comsol

سلول ترمو-فوتو-ولتیک

Thermo-Photo-Voltaic Cell

این مدل کاربردی را نشان می‌دهد که حداکثر شارهای تابشی سطح به سطح را داشته و شارهای حرارتی رسانا را به حداقل می‌رساند.
یک سلول ترمو-فتو-ولتیک (TPV) از احتراق سوخت و از طریق اشعه، الکتریسیته تولید می‌کند. سوخت داخل یک دستگاه ساطع شه که به شدت تابش می‌کند. سلول‌های فتو ولتیك (تقریباً مشابه سلول‌های خورشیدی) اشعه را ضبط كرده و آن را به برق تبدیل می‌كنند. بازده دستگاه TPV از 1٪ تا 20٪ متغیر است. در بعضی موارد، TPV ها در تولید گرما برای تولید برق استفاده می‌شوند و بازده آنقدر مهم نیست. در موارد دیگر، TPV به عنوان منبع انرژی الکتریکی، به عنوان مثال در خودروها استفاده می‌شود. در این موارد بهره‌وری یک نگرانی اساسی است.
در این مدل از انتقال گرما با واسطۀ تشعشع سطح به سطح برای بررسی تأثیر شرایط عملیاتی (دمای شعله) بر کارایی سیستم و دمای اجزای موجود در یک سیستم معمولی TPV استفاده شده است. این مدل همچنین می‌تواند تأثیر تغییرات هندسه را ارزیابی کند.