نرم افزار کامسول فارسی رایگان

تجزیه و تحلیل حرارتی یک ترانزیستور دوقطبی

Thermal Analysis of a Bipolar Transistor

این مدل چگونگی جفت‌شدن رابط نیمه‌هادی به رابط انتقال حرارت در جامد را نشان می‌دهد. تجزیه و تحلیل حرارتی در مورد مدل ترانزیستور دوقطبی موجود در موردی که دستگاه در پیکره‌بندی فعال به جلو عمل کند، انجام می‌شود.

     رابط نیمه‌هادی دینامیک و جریان حامل را درون دستگاه محاسبه کرده و به دلیل فرآیندهای الکتریکی یک دوره گرمایشی را صادر می‌کند. این اصطلاح گرمایش به عنوان منبع گرما توسط رابط انتقال حرارت در جامد استفاده شده تا توزیع دما در کل دستگاه محاسبه گردد.

     توزیع دما از رابط انتقال حرارت در جامد برای مشخص کردن دمای شبکه در رابط نیمه‌هادی استفاده می‌شود، که خصوصیات الکتریکی را تغییر داده و باعث تغییر در مدت زمان گرمایش شده و در نتیجه یک مدل کاملاً جفت‌شده حاصل می‌شود.