کامسول

تنش و تولید گرما در دنده فرود

Stresses and Heat Generation in Landing Gear

این مدل دینامیک کمک‌فنر مورد استفاده در مکانیسم دندۀ فرود هواپیما را شبیه‌سازی می‌کند.

     تجزیه و تحلیل تنش‌ها و همچنین گرمای ایجاد شده در اجزای دندۀ فرود به دلیل انرژی تلف‌شده در کمک‌فنر می‌باشد. مفصل منشوری، با فنر و میراگر، برای مدل‌سازی مونتاژ کمک‌فنر استفاده می‌شود.