کامسول

تجزیه و تحلیل ایستا و ویژه‌فرکانسی از براکت یک آرنج

Static and Eigenfrequency Analyses of an Elbow Bracket

مؤلفه‌ای که در این مدل به تصویر کشیده شده بخشی از یک مکانیزم پشتیبانی است و در معرض بارهای مکانیکی مختلف قرار دارد. این مدل آموزشی شما را برای انجام تجزیه و تحلیل دقیق قسمتی با استفاده از ماژول مکانیک ساختاری آماده می‌کند.

در بخش‌های مختلف مثال با استفاده از انواع آنالیز اساسی موجود، همراه با تعداد بی‌شماری امکان پردازش، آشنا می‌شوید. این انواع تحلیل عبارتند از:

 • تجزیه و تحلیل استاتیک
 • تجزیه و تحلیل خاصیت فراوانی
 • تجزیه و تحلیل ویژه‌فرکانس میرایی
 • تجزیه و تحلیل گذرا
 • تجزیه و تحلیل گذرا مبتنی بر کیفیت
 • تجزیه و تحلیل پاسخ فرکانس
 • تجزیه و تحلیل پاسخ فرکانس مبتنی بر کیفیت
 • تجزیه و تحلیل پارامتری
 • تجزیه و تحلیل کمانش خطی

این مدل آموزشی در دو نسخه ارائه می‌شود:

 1. یک نسخۀ کوتاه، آرنج-براکت-مختصر، سه نوع آنالیز اول را در لیست بالا بررسی می‌کند.
 2. یک نسخۀ کامل، براکت آرنج، با استفاده از نه نوع آنالیز.