حمل و نقل کروی متقارن

Spherically Symmetric Transport

این مدل تقریب حمل و نقل کروی سه بعدی با استفاده از یک مدل تک بعدی است. بسیاری از مدل¬های مسائل حمل و نقل صنعتی اجازه می¬دهد که فرض کنیم مسأله دارای تقارن کروی است. این فرض مهم است؛ زیرا دو مختصات فضایی را حذف نموده تا یک مسألۀ یک¬بعدی را به وجود آورد که می¬تواند با استفاده از حافظه¬ای کوچک، سریع محاسبه شود. مدل گرمای گذرا از پودر سنگ آهن مغناطیسی، یک روش کلی برای مدل¬سازی مسائل حمل و نقل متقارن کروی با استفاده از هندسۀ یک¬بعدی را نشان می¬دهد.