مثال آماده کامسول comsol

حمل و نقل ذرات محلول در مدل از پیش تعیین شده جریان آب زیرزمینی مشخص

Solute Transport in Prescribed Groundwater Flow Preset Model

پیش‌بینی حمل و نقل املاح که با مایعات زیرسطحی حرکت می‌کنند از نظر عمومی در مهندسی محیط زیست و علوم زمین مورد توجه است. املاح ممکن است نه تنها آلاینده باشند بلکه ردیاب‌های مصنوعی نیز برای اهداف تحقیق به آب‌های زیرزمینی اضافه می‌شوند.
این مدل یک قطعه املاح را به مساحت 16 کیلومتر مربع در طی 1000 روز در یک جریان آب تجویز شده زیرزمینی تعیین می‌کند که پراکندگی طولی و عرضی را تشکیل می‌دهد. در این تحقیق از یک وضعیت معیار منتشر شده توسط زیمرمن و همکاران استفاده شده (2001) و با یک راه حل تحلیلی ویلسون و میلر (1978) مقایسه شده است.