مثال آماده کامسول comsol

صفحه خورشیدی در جریان تناوبی

Solar Panel in Periodic Flow

این مدل تجزیه و تحلیل جریان باد شدید در اطراف صفحه خورشیدی و جابجایی ساختاری مربوطه را به دلیل بار باد نشان می‌دهد. پنل خورشیدی در آرایه‌ای از صفحات یکسان با هم قرار گرفته است که این فرض را فراهم می‌آورد که می‌توان شرایط جریان دوره‌ای را در جهت جریان بکار برد.
این مدل میدان جریان را برای سرعت جریان 25 متر در ثانیه (Re = 6.6×106) ترسیم کرده و تنش‌ها و جابجایی‌های ساختاری حاصل را محاسبه می‌کند.
این مدل از دو مطالعۀ متفاوت استفاده می‌کند: اولین حل‌کننده‌ها برای گردش آشفته در اطراف صفحۀ خورشیدی با استفاده از رابط فیزیکی آشفته، k-ε؛ و راه حل دیگر برای تنش‌های ساختاری و جابجایی‌ها با استفاده از رابط فیزیک جامد. از ویژگی جفت‌شدن ساختار جابجایی سیال، ساختار ثابت، هندسۀ ثابت برای جفت‌نمودن بار مرزی جریان سیال از حوزه‌های سیال به حوزه‌های جامد استفاده می‌شود. این مربوط به یک تحلیل متقابل ساختار سیال یک طرفه است.