نرم افزار کامسول فارسی رایگان

تجزیه و تحلیل سیگنال کوچک MOSFET

Small Signal Analysis of a MOSFET

این مدل نحوۀ محاسبۀ خصوصیات AC یک MOSFET را نشان می‌دهد. هر دو رسانایی خروجی و رسانایی متقابل به عنوان تابعی از جریان تخلیه محاسبه می‌شوند.