مثال آماد کامسول فارسی رایگان

سلول خورشیدی سیلیکونی با پرتو نوری

Si Solar Cell with Ray Optics

برنامۀ سلول خورشیدی سیلیکونی با پرتو نوری، ماژول پرتو نوری و ماژول نیمه‌هادی را ترکیب کرده تا عملکرد یک سلول خورشیدی سیلیکونی را برای یک تاریخ و مکان خاص نشان دهد. ماژول پرتو نوری میانگین نورپردازی را برای تاریخ و مکانی که توسط کاربر برنامه انتخاب شده است محاسبه می‌کند. سپس، ماژول نیمه‌هادی ویژگی‌های خروجی عادی سلول خورشیدی را با پارامترهای طراحی مشخص شده توسط کاربر محاسبه می‌کند.

     ویژگی‌های خروجی عادی شده با استفاده از روشنایی متوسط ​​محاسبه شده برای به دست آوردن ویژگی‌های خروجی سلول در تاریخ و مکان مشخص شده، با فرض یک رابطۀ خطی ساده بین خروجی و روشنایی تکثیر شده است. سپس کاربر می‌تواند بازده سلول خورشیدی و میزان تولید برق در طول روز را محاسبه کند.

     مدل زیر شامل یک اتصال PN سیلیکونی یک‌بعدی با نسل حامل و نوترکیبی Shockley-Read-Hall است. آند زمینی به عنوان یک تماس اهمی نازک که بر روی یک امیتر (ناحیه n-doped) قرار گرفته، مدل‌سازی شده است. به طور مشابه، کاتد به عنوان یک تماس اهمی ایده آل که در سمت پایه (ناحیه p-doped) قرار گرفته و به یک مدار خارجی وصل می‌شود.