کامسول فارسی

تغییر در دنده

Shift into gear

این مدل توانایی شبیه‌سازی دینامیک چندبدنه در کامسول را نشان می‌دهد. این سازوکار چندلایه دارد که در اتومبیل قدیمی به عنوان یک اهرم تغییر دنده استفاده می‌شود. این از کنجکاوی ایجاد شد تا دریابیم که نیروهای بزرگ بر روی اجزای منحصربفرد چقدر هستند. این مدل از قطعات انعطاف‌پذیر استفاده می‌کند؛ یعنی ماژول مکانیک ساختاری به همراه ماژول پویایی چندبدنه استفاده شده است.