مثال آماد کامسول فارسی رایگان

نتایج خودسازگار شرودینگر-پواسون برای یک نانوسیم GaAs

Self-Consistent Schrödinger-Poisson Results for a GaAs Nanowire

این مدل معیار، یک نانوسیم GaAs را با استفاده از نظریۀ شرودینگر-پواسون خودسازگار برای محاسبۀ چگالی الکترونی و پروفایل‌های پتانسیل محکم شبیه‌سازی می‌کند. ویژگی‌های متصل چندفیزیکی شرودینگر-پواسون از پیش تعریف شده با نوع مطالعۀ اختصاصی شرودینگر-پواسون ترکیب شده تا روشی ساده برای تنظیم مدل و ایجاد خودکار تکرارهای خودسازگار با پارامترهای قابل تنظیم برای بهینه‌سازی همگرایی در شرایط مختلف ارائه شود. چگالی الکترونی محاسبه شده و پروفایل‌های احتمالی محصور شده، به خوبی با ارقام موجود در مقالۀ مرجع مقایسه می‌شود؛ با هر دو پروفایل تولید نوسانات مکانی مشخصی از نوع فریدل در دماهای پایین.