مثال آماده کامسول

انتقال تابشی گرما در محیط استوانه‌ای محدود

Radiative Heat Transfer in Finite Cylindrical Media

این مدل‌ها از روش (DOM) مختصات گسسته و تقریب P1 برای حل مسئله انتقال تابشی سه‌بعدی در یک محیط استوانه‌ای محدود پراکنده، جذب‌کننده و خطی-ناهمسانگرد استفاده می‌کنند. استفاده از رده بندی D6 S6 منجر به نتایج دقیق می‌شود که در حالت‌های ترکیبی انتقال حرارت مورد نیاز است. تابش تصادفی و شار گرمایی محاسبه شده با نتایج منتشر شدۀ به دست آمده با استفاده از روش انتگرال تبدیل شده به خوبی موافق است. تقریب P1 توافق خوبی برای ضخامت نوری بزرگ با هزینه‌های محاسباتی بسیار پایین‌تر نشان می‌دهد. همچنین فرمولاسیون DOM و P1 در کامسول مالتی‌فیزیک به راحتی اثرات انتشار و بازتاب مرز را کنترل می‌کند.