کامسول

تغییر شکل پلاستیک در طول گسترش یک استنت زیست‌پزشکی

Plastic Deformation During the Expansion of a Biomedical Stent

استنت یک لولۀ مشبک سیمی است که برای بازکردن شریان کرونر در طی آنژیوپلاستی استفاده می‌شود، فرآیندی برای برداشتن یا فشرده‌سازی پلاک. طراحی آن برای آنژیوپلاستی جلدی از طریق پوست با استفاده از استنت از اهمیت برخوردار است. در طی این روش، استنت با استفاده از بالون در رگ‌های خونی مستقر می‌شود. استنت منبسط شده به عنوان داربست عمل کرده که رگ خونی را باز نگه می‌دارد.

در طی این روش، هم با انبساط غیریکنواخت استنت و هم با فروبردن آن می‌توان به شریان صدمه وارد کرد. برای بررسی قابلیت استفاده از طراحی استنت، می‌توانید تحت تاثیر فشار شعاعی که استنت را گسترش می‌دهد، روند تغییر شکل را مطالعه کنید. با استفاده از این مدل می‌توانید تأثیرات پیشگویی و پیش‌بینی را نیز کنترل کرده و در مورد چگونگی تغییر پارامترهای طراحی هندسه برای عملکرد بهینه نتیجه‌گیری نمایید.