کامسول

فرسایش لوله به دلیل ذرات آلوده

Pipe Erosion due to Contaminant Particles

رابط ردیابی ذرات برای جریان سیال برای محاسبۀ فرسایش خم لوله استفاده می‌شود. مقدار مواد از دست رفته با استفاده از مدل‌های فرسایشی مختلف محاسبه می‌شود.