ژیروسکوپ میزان پیزوالکتریک

Piezoelectric Rate Gyroscope

این مدل نحوۀ تجزیه و تحلیل چنگال تنظیم مبتنی بر ژیروسکوپ میزان پیزوالکتریک را نشان می‌دهد.

     اثر پیزوالکتریکی معکوس برای کنترل حالت چنگال تنظیم درون صفحه استفاده می‌شود. این حالت توسط نیروی کوریولیس به حالت خارج از صفحه وصل شده و نتیجۀ حرکت خارج از صفحه با اثر مستقیم پیزوالکتریک حس می‌شود.

     هندسۀ چنگال‌های تنظیم به گونه‌ای طراحی شده که مقادیر ویژۀ حالت‌های مجاور در فضای فرکانس از هم جدا شوند. پاسخ فرکانس سیستم محاسبه و حساسیت سرعت چرخش ارزیابی می‌شود.